Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wzory oferty i sprawozdania z wykonania zadania publicznego - postępowania konkursowe

3 września br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w postępowaniach konkursowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).  Wprowadza ono m.in. nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego w otwartych konkursach ofert  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 z poź. zm.).

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed ww. terminem, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjnym - pokój nr 8, parter, telefonicznie pod numerem tel. (32) 237-80-27 lub 17 lub droga elektroniczna pod adresem

 

DOCXWzór oferty na realizację zadania pożytku publicznego – otwarty konkurs ofert

PDFWzór oferty na realizację zadania pożytku publicznego – otwarty konkurs ofert

PDFWzór umowy zadania dotyczącej realizacji zadania pożytku publicznego – otwarty konkurs ofert

DOCXWzór sprawozdania z wykonania zadania pożytku publicznego – otwarty konkurs ofert

PDFWzór sprawozdania z wykonania zadania pożytku publicznego – otwarty konkurs ofert

Wersja XML