Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”.

Cel projektu: Projekt polega na budowie ogniw fotowoltaicznych dla 9 budynków użyteczności publicznej w Gminie Toszek (świetlice wiejskie, strażnice OSP, szkoły). Zakres prac związany z niniejszym projektem obejmuje przede wszystkim prace budowlane związane ze stworzeniem 8 mikro instalacji fotowoltaicznych. Zakres prac budowlanych obejmuje: wykonanie niezbędnych konstrukcji do instalacji paneli PV wraz z przejściami przez przegrody dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie, położenie okablowania, podłączenie falowników/inwerterów oraz instalację oprogramowania sterującego. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia energii, obniżenia energochłonności, zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji pyłowo-gazowej do atmosfery na terenie Gminy Toszek.

Wartość wnioskowanego projektu: 440.503,35 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 373.585,04 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 85% Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Etap realizacji: projekt zrealizowany

Brak opisu obrazka

Wersja XML