Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mamy budżet na rok 2017!

Brak opisu obrazka

Najważniejszymi pozycjami budżetu są źródła dochodów, w szczególności: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej.

 Przybliżona kwota dochodów (MLN zł)

Źródło dochodu

8,3

Część oświatowa subwencji ogólnej

5,8

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

5,4

Świadczenia socjalne (dotacja)

3,9

Podatek o nieruchomości

2,4

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1,2

Czynsze i wpływy ze sprzedaży mienia

1

Podatek rolny

1

Opłaty śmieciowe

4

Pozostałe źródła

 

 

Zestawienie sumaryczne dochodów i wydatków Gminy w roku 2017 prezentuje się następująco.

Brak opisu obrazka

Zakładany deficyt wyniesie 1.390.170,36. W budżecie precyzyjnie wskazano źródła pokrycia przewidywanego deficytu. Będą to: kredyt (1.000.000 zł), pożyczka WFOŚ (240.000 zł) oraz wolne środki w kwocie 150.170,36 zł.

Oprócz sporządzania corocznego budżetu, Gmina zobowiązana jest opracowywać tzw. Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF). Jest to zestawienie, które zawiera podstawowe założenia gospodarki finansowej Gminy na przestrzeni ok. 10 lat. Załącznikiem do WPF jest tabela przedsięwzięć, które zamierzamy realizować. Są wśród nich zarówno stosunkowo niewielkie choć ważne - oświatowe projekty unijne, jak również poważne przedsięwzięcia inwestycyjne takie jak budowa kanalizacji, modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego, modernizacja ogrzewania toszeckiego Zamku, dokończenie budowy strażnicy OSP w Toszku, kontynuacja programu budowy przydomowych oczyszczalni i kilka innych.

W związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć konieczne jest też zastosowanie instrumentów finansowych takich jak pożyczki czy kredyty. Zgodnie z otrzymaną niedawno opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - budżet Miasta i Gminy Toszek spełnia ustawowe wymogi przewidziane dla tego typu dokumentów, a Gmina jest w stanie płynnie obsługiwać swoje zobowiązania. Zadłużenie Miasta i Gminy Toszek na koniec roku 2016 wyniesie ok 2,6 mln złotych.

Kondycja finansowa Toszka jest dobra, a nasze perspektywy - stabilne. Dołożymy wszelkich starań, aby wzorem lat ubiegłych, także w roku 2017 nie było konieczne zasilanie budżetu Gminy kredytem na pokrycie deficytu - mówi Danuta Lis, Skarbnik Gminy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML