Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Czyste Powietrze"

Logo-CP.png

Urząd Gminy Toszek informuje o prowadzeniu Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny: we wtorki w godz. 7:00 - 15:00 i w czwartki w godz. 7:00 - 17:00. Został on utworzony w ramach zawartego porozumienia o wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach, a  Gminą Toszek. W  punkcie tym, uzyskać można niezbędne informacje dotyczące zasad programu „Czyste Powietrze”,  a także skorzystać z  bezpłatnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku oraz wniosków o rozliczenie przyznanych dotacji w ramach zawartych umów. Punkt wyposażony jest w stanowisko, gdzie przy pomocy pracownika możliwe jest wypełnienie i  złożenie wniosku w  formie elektronicznej oraz papierowej.

Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych  źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Skierowany  jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z  wyodrębnioną księgą wieczystą. Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkie Fundusze  Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (obejmujących swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek).

W ramach programu wyróżnia się trzy grupy Beneficjentów uprawnionych do:

- podstawowego poziomu dofinansowania -  osoby, których roczny dochód
nie przekracza 135 000 zł,

- podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym  nie przekracza:

Formy dofinansowania:

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek o dofinansowanie, w którym określa się zakres planowanych przedsięwzięć. Następnie po przyznaniu pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, co potwierdza otrzymane pismo. W umowie wskazany jest również termin realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem. Jest to 30 miesięcy (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania), 36 miesięcy podwyższony poziom dofinansowania.

Szczegóły znajdują się na stronie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#zlozenie-wniosku

Od dnia 15 lipca 2022 r. uruchomiono możliwość składania wniosków o dofinansowanie z wypłatą części lub całości dotacji, Beneficjent otrzymuje zaliczkę - do 50% maksymalnej możliwej do otrzymania kwoty dotacji – warunkiem niezbędnym jest zawarcie umowy z wykonawcą na prace objęte wnioskiem. Istnieje możliwość zawarcia do trzech umów. Zaliczka wypłacana zostaje bezpośrednio na konto wykonawcy. Pozostała część dotacji wypłacona zostaje po zrealizowaniu zakresu umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku rozliczającego. Termin realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Jest to dogodne rozwiązanie w momencie, gdy beneficjent nie posiada wystarczającej ilości środków na realizację planowanego przedsięwzięcia. Dotacja z prefinansowaniem skierowana jest do Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji na stronie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#o_dotacji

Dotacja dostępna jest w wybranych bankach. Intensywność dofinansowania w tym przypadku zależy od wielkości faktycznie poniesionych kosztów, które pokryte zostają ze środków kredytu bankowego oraz ze środków własnych Beneficjenta. Ta forma dofinansowania możliwa jest dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.
Nie obejmuje ona przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Obowiązujący formularz wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w bankach.

Więcej informacji wraz z listą banków znajdziesz na stronie:

            https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 

Realizacja programu lata 2018-2029

Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://lista-zum.ios.edu.pl/

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/

PDFUlotka - Programu "Czyste powietrze" (1,60MB)
 

czyyste.png
 

www.czystepowietrze.gov.pl

cz.png
 

Wersja XML