Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:
- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
- osiągniętych przez Gminę Toszek oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 
 

ODTOsiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ODTOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

Wersja XML