Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

KONSULTACJE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY
Burmistrz Toszka informuje,

że od dnia 29 marca 2017 r.  do dnia 14 kwietnia 2017 r.  włącznie trwają konsultacje nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/445/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać w w/w terminie:

- w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

przy czym w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego,

- elektronicznie na adres: umtoszek@toszek.pl – opinia taka wymaga potwierdzenia   
  tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (np. podpis
  kwalifikowany).

            Opinia powinna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.

DOCXInformacja o konsultacjach społecznych

PDFProjekt uchwały – w sprawie usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDFFormularz zgłaszania opinii

DOCXFormularz zgłaszania opinii

Wersja XML