Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023”

KONSULTACJE SPOŁECZNE

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023”

Burmistrz Toszka informuje,

że od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 2 maja 2017 r. włącznie trwają konsultacje nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023”, zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/445/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

- zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,

-spotkania, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku,

- debaty, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 17:30
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku,

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie
do dnia 2 maja 2017 r.:

- w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Toszku,

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

przy czym w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego;

- elektronicznie na adres: – opinia taka wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (np. podpis kwalifikowany).

Opinia powinna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.

PDFLokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023

PDFInformacja o konsultacjach społecznych

PDFFormularz zgłaszania opinii

Wersja XML