Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała antysmogowa: dla zdrowia własnego, naszych dzieci i wnuków!

Warto wiedzieć, że przepisy uchwały są wiążące na terenie województwa śląskiego i dotyczą wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także samorządów. Główne regulacje wprowadzone tą uchwałą dotyczą rodzaju urządzeń grzewczych dopuszczonych do eksploatacji oraz rodzajów paliw dopuszczonych do spalania. Szczegóły przejrzyście opisuje ulotka informacyjna opracowana przez nasz Urząd Marszałkowski - zamieszczamy ją pod tekstem.

Od 1 września zakazane jest stosowanie węgla brunatnego, mułów węglowych, flotokoncentratów (flotów) oraz wilgotnego drewna. Muł węglowy, ze względu na bar­dzo wysoką zawar­tość drob­nego popiołu (nawet do 50%) i wysoką dawkę metali cięż­kich, jest szcze­gól­nie szko­dliwy na tle innych paliw węglo­wych, nawet gdy spa­lany jest bez dymu. Dla­tego należy omi­jać muł węglowy sze­ro­kim łukiem – jeśli nie dla zdro­wia wła­snego, to cho­ciaż dla pra­wi­dło­wego roz­woju wła­snych dzieci czy wnu­ków, któ­rym pod­wyż­szona dawka metali cięż­kich z komina rodzin­nego domu nad­szar­puje zdro­wie na resztę życia. Jeśli chodzi o wilgotność drewna używanego m.in. do palenia w kominkach, to jego wilgotność nie powinna przekroczyć 20%. W przeciwnym razie wymagane będzie zainstalowanie w kominku urządzenia redukującego emisję pyłu.

Choć uchwała dopuszcza różnorodność systemów grzewczych, najbardziej powszechne są kotły. W odniesieniu do kotłów uchwała wprowadza wymóg ich zgodności z parametrami tzw. V klasy PN-EN 303-5:2012. Ponieważ ich cena obecnie waha się od 8 do kilkunastu tysięcy złotych, uchwała wprowadza okresy przejściowe. Pełne dostosowanie wszystkich urządzeń grzewczych do norm wskazanych w uchwale potrwa blisko 10 lat. Najszybciej trzeba dokonać wymiany urządzeń najstarszych (do 1 stycznia 2022). Najwięcej czasu mają użytkownicy urządzeń najbardziej nowoczesnych - dostosowanie do standardów uchwały musi w ich przypadku nastąpić do 1 stycznia 2028 r. W szczegółach wygląda to następująco:

Parametry

użytkowanych urządzeń grzewczych

Data dostosowania

do wymogów uchwały antysmogowej

Instalacje działające powyżej 10 lat

od daty ich produkcji lub nie posiadające tabliczki znamionowej

1 stycznia 2022

Instalacje działające od 5 do 10 lat

od daty ich produkcji

1 stycznia 2024

Instalacje działające poniżej 5 lat

od daty ich produkcji

1 stycznia 2026

Instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012

1 stycznia 2028

 

 

Założenia przyjętej wiosną uchwały są na pewno słuszne. Dokument nie wskazuje jednak źródeł finansowania wymaganych zmian. Wszystko wskazuje na to, że w dużej mierze przedsięwzięcie to trzeba będzie planować i realizować w ramach środków własnych. Na dzień dzisiejszy narzędzia współfinansowania modernizacji systemów grzewczych oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przekazywaliśmy informacje o programach dedykowanych przez tę instytucję osobom fizycznym i grupa naszych mieszkańców z powodzeniem o te środki aplikowała.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zo­stały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu man­datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na grun­cie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

PDFTekst uchwały antysmogowej (103,71KB)

PDFBroszura informacyjna dot. uchwały antysmogowej (3,45MB)

Wersja XML