Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III miejsce dla Gminy Toszek

Głównym celem projektu było opracowanie merytorycznych, organizacyjnych i technicznych podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów (JST) oraz promowania takiego rozwoju na bazie opracowanych wzorców (najlepszych przykładów). Cel ten jest osiągany poprzez realizację programu badań prowadzonych na dwóch poziomach: na poziomie regionów oraz na poziomie krajowym.

Prowadzi to do opracowania systemu monitoringu i promocji w taki sposób, aby wyniki badań były w jak największym stopniu przydatne zarządom i społecznościom gmin i regionów w procesie zarządzania rozwojem, podejmowania decyzji odnośnie alokacji środków funduszy strukturalnych (FS) w JST odstających w rozwoju i zagrożonych marginalizacją. prowadzenie systemowej analizy i oceny rozwoju w ramach regionów i kraju.

 

Do kryteriów opisujących poziom rozwoju zaliczono:

 1. wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
 2. wydatki na transport i łączność per capita,
 3. procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 4. procentowy udział wydatków przeznaczonych na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST,
 5. procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST,
 6. liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców,
 7. liczbę osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
 8. liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców,
 9. napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców,
 10. odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców,
 11. liczbę absolwentów szkół ponad gimnazjalnych na 1000 mieszkańców,
 12. odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
 13. odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową,
 14. odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną,
 15. odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków
Wersja XML