Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

W związku z ustawową koniecznością złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim Burmistrz Toszka przypomina, że termin złożenia w/w oświadczenia upływa w dniu 31 stycznia 2018 r. (art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwaną dalej „u.w.t.p.a.”; t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

UWAGA: W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub niedokonania stosownej opłaty przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego oświadczenia w terminie 30 dni od w/w daty lub uzupełnienia wpłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej (rocznej) – art. 18 ust. 12 a oraz ust. 13 b u.w.t.p.a. W przeciwnym przypadku zezwolenie wygasa!

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku dokonuje w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku (art. 111 ust. 7 u.w.t.p.a.). W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. opłaty
za posiadane zezwolenia (stałe) przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości
 30% opłaty wynikającej z oświadczenia
! W przeciwnym przypadku zezwolenie wygasa!

 

 

Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

 1. gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Toszku
 2. lub na rachunek bankowy Urzędu: ING BANK ŚLĄSKI numer rachunku
  33 1050 1298 1000 0023 6327 5534

 

WAŻNE: Zgodnie z przepisami należy pamiętać, że podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu - nawet jeśli termin wypada w dzień wolny nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.  

 

DOCXoświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wersja XML