Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy na rok 2019

Uchwalenie Budżetu Gminy Toszek na rok 2019 to jedna z ważniejszych uchwał, jaką podjęła Rada Miejska na III sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku. Główne założenia podjętej uchwały to m.in.:
1) budżet na 2019 rok zamknął się łączną kwotą planowanych dochodów w wysokości 39.384.375,02 zł i łączną kwotą planowanych wydatków w wysokości 40.236.375,02 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 852.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki;


2) w 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu. Obecne zadłużenie Gminy (na dzień 31.12.2018 r.) wynosi 2.410.374,66 zł;

3) wydatki majątkowe w 2019 roku planuje się na poziomie 4.401.909,20 zł z przeznaczeniem m.in. na:
•    modernizację basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku)
•    budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku
•    rozpoczęcie budowy targowiska w Toszku
•    pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie,
•    przebudowę dróg gminnych w tym drogę śródpolną w Kotliszowicach,
•    na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek,
•    budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek;

4) zaplanowano również kwotę 3.747.259,00 zł na dotacje udzielane podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.

 

Wersja XML