Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańcow Gminy Toszek dotycząca tzw. "ustawy śmieciowej"

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TOSZEK

Od 1 lipca 2013 r. obowiązywać zacznie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia obliguje znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę (w tym m.in. przez Gminę Toszek) obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. Przejęcie tych obowiązków przez Gminę zwolni całkowicie właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania indywidualnych umów na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Gmina Toszek wyłoni w drodze przetargu podmiot, który w jej imieniu odbierać będzie od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.

W zamian, zgodnie z zapisami ustawy, Gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu, unieszkodliwiania odpadów oraz koszty obsługi administracyjnej.

Przez "właściciela nieruchomości" rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t. j. Dz. U z 2012r. poz. 391).

Zasady funkcjonowania nowego systemu określone są w uchwałach Rady Miejskiej w Toszku, w tym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek (wszystkie uchwały są dostępne na stronie www.bip.toszek.pl).

Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie wypełnienie i przekazanie w terminie do 31 marca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji do pobrania u sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz na stronie internetowej www.toszek.pl). Właściciel nieruchomości wskaże w deklaracji liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczy miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które będą selektywnie zbierane będzie można dostarczać również do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, utworzonego w Toszku.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami rozwiązać należy do końca czerwca 2013 roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia (w załączeniu wzór rozwiązania umowy).

ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

Oprócz powyższych opłat właściciele nieruchomości nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z odbiorem i wywozem wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych.

Zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, które każda gmina jest zobowiązana wprowadzić, mają na celu:
* uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
* rozwój „segregacji u źródła”;
* zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
* zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie;
* całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych;
* prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi;
* zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę internetową www.toszek.pl., gdzie będą zamieszczane informacje dotyczące obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą na bieżąco aktualizowane, informacje udzielane są także przez pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienie będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz Gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

 

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

 

 

 

 

 

PDFwzór wypowiedzenia umowy

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Wersja XML