Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach dotycząca obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych

        Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach pragnie przypomnieć o obowiązku utrzymywania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zgodnie z którym „utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli łub użytkowników gruntów przyległych do drogi". W chwili obecnej jednym z celów tut. Zarządu będzie uporządkowanie sprawy niepotrzebnych, niewłaściwie utrzymywanych nieużywanych zjazdów (szczególnie na pola) zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych.

       W roku bieżącym wszystkie zjazdy, w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda zostaną udrożnione poprzez przekopanie bez dodatkowego, wcześniejszego informowania o fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych. Odtworzenie zjazdów będzie możliwe po doprowadzeniu ich do stanu, który nie będzie powodował zastoisk wodnych i na warunkach ustalonych przez Zarządcę Drogi. Zgodnie z zapisami art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacją lub przebudową zjazdu.

       W związku z powyższym wzywamy właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg powiatowych do oczyszczenia przepustów pod zjazdami i umożliwienia przepływu wód w rowach przydrożnych. Zaleganie wody powoduje poważne szkody w stanie technicznym dróg.

 

Wersja XML