Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku".

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020r.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 16 stycznia 2020r.

Termin zakończenia konsultacji 5 luty 2020r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 5 lutego 2020r. (środa) w formie:

1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące
znaczenia dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku,
a nie data stempla pocztowego lub

2. drogą elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl, z zastrzeżeniem, iż formularz winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niniejsze konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały.

PDFZarządzenie nr 0050.10.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15.01.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020roku"

PDFprojekt uchwały – w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Toszek w 2020roku"

PDFformularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji pozarządowych

DOCformularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji pozarządowych

Wersja XML