Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy o obowiązku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – termin upływa 30 września br.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości  30% opłaty wynikającej z oświadczenia! W przeciwnym przypadku zezwolenie wygasa!

WAŻNE: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm., tzw. „tarcza antykryzysowa”) NIE wprowadza żadnych zwolnień przedsiębiorców z obowiązku dokonania w/w opłaty, nie ma także możliwości przesunięcia terminu, czy obniżenia wysokości raty. Termin 30 września nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczynę jego uchybienia  - nawet jeśli termin wypada na dzień ustawowo wolny od pracy nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.  

Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

Wersja XML