Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEDSIĘBIORCY – Urząd nie wydaje zaświadczeń o wpisie do CEIDG

Szanowni Przedsiębiorcy,

Przypominamy, iż zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.) zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi mają wyłącznie postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG (opcja „Drukuj/Pobierz PDF”).

Przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki o potwierdzenie wydruku, o którym mowa powyżej, celem poświadczenia przez apostille.

Potwierdzenie to nie podlega opłacie skarbowej.

Z kolei inne organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Przydatne strony: www.ceidg.gov.pl

Sprawy związane z CEIDG, w tym zmiany wpisu można dokonać także w Urzędzie Miejskim w Toszku w Referacie Organizacyjnym - pokój nr 8 (parter), tel. (32) 237-80-17
lub 27

Wersja XML