Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku".

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021r.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 22 stycznia 2021r.

Termin zakończenia konsultacji 11 luty 2021r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 11 lutego 2021r. (czwartek) w formie:

 1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława
  Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące
  znaczenia dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku,
  a nie data stempla pocztowego lub

 2. drogą elektroniczną na adres: , z zastrzeżeniem, iż formularz winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niniejsze konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały.

PDFZarządzenie nr 0050.10.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21.01.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021roku"

PDFProjekt uchwały – w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Toszek w 2021roku"

PDFformularz zgłaszania opinii

DOCformularz zglaszania uwag i opinii dla organziacji pozarzadowych.doc

Wersja XML