Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nauczyciele w czasie wakacji

Nauczyciele w czasie wakacji

Dla części nauczycieli wakacje to czas ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego. W tym roku 12 nauczycieli z terenu naszej gminy ubiegało się lub ubiega się o awans po odbyciu wymaganego stażu. Przepisy oświatowe wyróżniają 4 zasadnicze stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Najlepsi z najlepszych mogą również ubiegać się o tytuł „honorowego profesora oświaty”, który jest przyznawany przez ministra edukacji nauczycielom z przynajmniej 20 letnim stażem pracy.

Zasadniczo, kiedy nauczyciel rozpoczyna pracę w szkole, otrzymuje stopień stażysty. Po okresie stażu, w czasie którego musi spełnić określone wymogi i nabyć niezbędne doświadczenie, komisja powołana przez dyrektora szkoły może nadać stażyście stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel kontraktowy, po kolejnym stażu i spełnieniu warunków określonych w przepisach, może ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin na ten stopień awansu składa się przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę lub placówkę (gmina). Dla większości nauczycieli zwieńczeniem awansu zawodowego jest stopień nauczyciela dyplomowanego. Uzyskuje się go po kilku latach od nadania stopnia nauczyciela mianowanego, na podstawie zdobytych i opisanych doświadczeń zawodowych, udokumentowanych osiągnięć, umiejętności rozwiązywania problemów, dzielenia się wiedzą, znajomości przepisów itd. Te postępowania kwalifikacyjne prowadzi kuratorium oświaty przy pomocy powołanych ekspertów zewnętrznych. Finały wszystkich postępowań kwalifikacyjnych odbywają się przeważnie w okresie wakacji.

Także w naszej gminie odbywa się lub odbyło się w tym roku szereg tego rodzaju postępowań. Z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego wiąże się nie tylko potwierdzenie wyższych kwalifikacji, możliwość nawiązania stabilnego stosunku pracy, możliwość ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły, ale także zmiana stawki wynagrodzenia. Gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy podejmują efektywny wysiłek na rzecz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych!

W czasie tegorocznych wakacji swoje awanse sfinalizowali (lub sfinalizują w najbliższych dniach) następujący nauczyciele z placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy:

na stopień nauczyciela kontraktowego:

na stopień nauczyciela mianowanego:

na stopień nauczyciela dyplomowanego:

Brak opisu obrazka

Zdjęcie wykonano po egzaminie na stopień nauczyciela dyplomowanego dr inż. Agnieszki Goduli, zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku. Od lewej: Joanna Szwajnoch (ekspert), Joanna Kożusznik (ekspert), Agnieszka Godula, Grażyna Kasperek (ekspert). Na zdjęciu nieobecna jest członkini komisji kwalifikacyjnej, pani wizytator Ewa Gaweł z Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wersja XML