Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet gminy na rok 2022 przyjęty!

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia, nasi radni przyjęli budżet gminy na rok 2022. O najważniejszych elementach przyszłorocznego budżetu pisze przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik w przedświątecznym wydaniu gazety samorządowej. Prezentujemy niektóre informacje z tego tekstu.

Budżet na 2022 rok zamknął się łączną kwotą planowanych dochodów w wysokości 48.559.202,78 zł i łączną kwotą planowanych wydatków w wysokości 54.020.658,78 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 5.421.456,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki oraz środkami pochodzącymi z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wolnymi środkami (dodatkowe środki pochodzą z subwencji, która ma na celu pokryć utracone dochody samorządu w związku ze zmianą przepisów).

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok przyszły znajdują się:

Na powyższe zadania zaplanowano z budżetu 9.844.454,94 zł

Ważną częścią budżetu są środki przeznaczone na realizację zadań wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców. Chodzi o Toszecki Budżet Obywatelski, który z roku na rok jest wyższy, a w roku 2022 przeznaczono na niego 249.353,00 zł oraz Fundusz Sołecki w kwocie 385.538,47 zł.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok na rok 2022, daje możliwość sfinansowania deficytu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Toszek uzyskała pozytywną opinię poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Toszku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W przyjętym budżecie planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu oraz pożyczkę w wysokości 240.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecne zadłużenie Gminy (na dzień 31.12.2021 r.) wynosi 1.414.374,66 zł i w ostatnich latach systematycznie maleje.

Wersja XML