Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek, iż z dniem 31  stycznia br. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wniesienia opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych (bez względu na typ i charakter zezwolenia – w miejscu sprzedaży, czy poza nim) zobowiązany jest do dokonania w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. dwóch czynności:

1) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
tj. 2021 (wzór oświadczenia w wersji edytowalnej do pobrania poniżej, w wersji papierowej dostępny jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku – pokój nr 8na parterze);

2) dokonania wpłaty I raty opłaty naliczonej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kolejne raty płacone są odpowiednio w terminie do dnia 31 maja oraz 30 września danego roku).

Ustawowy termin dokonania w/w czynności upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek).

UWAGA: W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub niedokonania stosownej opłaty przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego oświadczenia w terminie 30 dni od w/w daty lub uzupełnienia wpłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej (rocznej) – art. 18 ust. 12 a oraz ust. 13 b u.w.t.p.a. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zezwolenie wygasa!

 

 Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

Jednocześnie przypominamy, że KASA jest czynna:

 

DOCXOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 

Wersja XML