Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku"

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022r.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 26 stycznia 2022r.

Termin zakończenia konsultacji 16 luty 2022r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 16 lutego 2022r. (środa) w formie:

 1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenia dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku,
  a nie data stempla pocztowego lub
 2. drogą elektroniczną na adres: , z zastrzeżeniem, iż formularz winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niniejsze konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały.

PDFZarzadzenie Burmistrza Toszka nr 0050.19.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
PDFProjekt uchwaly - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2022 roku
PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji pozarządowych
DOCFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji pozarządowych
 

 

Wersja XML