Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki nowotworowej -2022

Z dniem 2 maja 2022 r. Burmistrz Toszka ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2021 (moduł II – diagnostyczny).  W konkursie mogą brać udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, których placówka znajduje się na terenie Gminy Toszek lub w odległości do 25 km od miasta Toszek lub/i dysponują aktywnymi listami pacjentów, będących mieszkańcami Gminy Toszek.

Do zadań wybranego Realizatora Programu będzie należało w szczególności:

Zapraszamy w/w podmioty do udziału w przedmiotowym konkursie.

Oferty należy składać w wersji pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2022 r. (wtorek) do godziny 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 na parterze), do urny wystawionej przed budynkiem urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Celem Programu jest wcześniejsze wykrycie nowotworu gruczołu krokowego, a co za tym idzie wcześniejsze rozpoczęcie leczenia.  

Przedmiotowy program jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 40% poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje w załącznikach!

 

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert

DOCFormularz ofertowy w wersji edytowalnej

PDFProgram (pdf)
 

Wersja XML