Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców – możliwe przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni wyłącznie w określonych przypadkach

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty, świadczenie 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy może zostać przedłużone na okres dłuższy niż 120 dni wyłącznie w przypadku zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

- ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

- jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim lub małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i podlega wpisowi do „ewidencji małoletnich”.


Wzory wniosków pozostają bez zmian i w dalszym ciągu dostępne są poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Toszku w pokoju nr 9 (Referat Podatków i Opłat Lokalnych) bądź w Biurze Obsługi Interesanta.

Terminy rozpatrywania wniosków jak i wypłaty świadczenia również nie uległy zmianie.

Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem telefonu: 32 237-80-39 lub osobiście (parter - pokój nr 9).

Wersja XML