Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: ”Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku”

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym poprzez stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, umożliwiającej realizację nowoczesnych programów rozwoju młodzieży.

Celem projektu jest polepszenie jakości infrastruktury edukacyjnej a przez to oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych i pozwalającej wzmocnić aspiracje i motywacje uczniów do nauki.

W ramach projektu wybudowano halę gimnastyczną typu namiotowego wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz łącznikiem pomiędzy istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej a nowo powstałą halą.

W projekcie zastosowano rozwiązania przyjazne dla osób niepełnosprawnych poprzez uniknięcie barier architektonicznych.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy oferty edukacyjnej z zakresu kultury fizycznej dla młodzieży szkolnej, a także do poprawy oferty rekreacyjnej i sportowej skierowanej do mieszkańców Gminy Toszek

 

Wnioskowana wartość projektu:             1 840 408,63 zł

Kwota i źródła finansowania:  Projekt jest współfinansowany w  47,64% z Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”

 Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”

Etap  realizacji: projekt zrealizowano, złożono wniosek o płatność pośrednią i końcową.

Wersja XML