Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

Cel projektu: Projekt polega na doposażeniu gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, by stworzyć warunki umożliwiające włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakres działań niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji obejmuje zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na drogach (wypadki, karambole) oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożary lasów, powodzie itp.). Zakupione wyposażenie pozwoli na wzrost możliwości bojowych jednostki oraz umożliwi szybkie i sprawne podejmowanie działań mających na celu ratowanie życia ludzkiego. Realizacja niniejszego działania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w Gminie Toszek.

Wartość wnioskowanego projektu: 255.004,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 216.753,40 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 85% Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Etap realizacji: projekt zrealizowany

Wersja XML