Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Toszka przekazuje informacje o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Toszek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
- osiągniętych przez Gminę Toszek oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym,wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

- adresach punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz oon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

PDFosiągniete poziomy recyklingu.pdf (67,37KB)

PDFPSZOK.pdf (104,35KB)

PDFpunkty zbierania folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych.pdf (66,15KB)

PDFRejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Toszka (406,08KB)

PDFMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowia.pdf (44,18KB)

 

Wersja XML