Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 - konsultacje

INFORMACJA

Konsultacje Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Z dniem 3 października 2012 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zakończą się w dniu 16 października 2012 r.

Opinię organizacja winna wyrazić w formie pisemnej. Opinia winna zawierać wszystkie elementy określone
we wzorze formularza.

Dopuszcza się przesłanie opinii drogą elektroniczną – opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (np. elektroniczny podpis kwalifikowany , niekwalifikowany podpis elektroniczny SEKAP , profil zaufany).

Nieprzedstawienie opinii w terminie do dnia 16 października 2012 r. oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażenia.

 

PDFKonsultacje Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wersja XML