Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Strzelecka, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Strzelecka, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”  

Cel projektu: Realizacja projektu zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC oraz ciśnieniowej PE umożliwiającej podłączenie budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych znajdujących się na terenie Toszka. Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje również budowę studzienek rewizyjnych oraz inspekcyjnych, a także przepompowni ścieków. Teren Toszka objęty realizacją niniejszego zadania stanowi część miasta do tej pory nieobjętą systemem sanitarnym.
Realizacja projektu przyczyni się zarówno do polepszenia warunków życia dla mieszkańców Toszka, jak również polepszenia stanu środowiska przyrodniczego oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.

Wartość wnioskowanego projektu:  3 527 249,31 zł

Współfinansowanie ze środków UE: 2 998 161,91 zł

Współfinansowanie ze środków krajowych budżetu państwa: 325 724,93 zł

Kwota i źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”

Działanie 5.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”

Poddziałanie 5.1.1. „Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT”

Etap realizacji: projekt w trakcie realizacji

Wersja XML